هدف بزرگ

اهداف شما باید بزرگتر از خود شما باشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.